08131550 - 09183513521

دیوار زیست محیطی

تاریخ انتشار : پنجشنبه 14 شهریور 1398

طرح محیط زیستی دیوار #زباله تلاشی است برای نشان دادن حجم #پسماند تولیدی در بازه زمانی کوتاه یک ماه در دانشگاه صنعتی #شریف.

بخش پایینی #دیوار_زباله متشکل از پنجاه کیلو گرم قوطی فلزی است که در مدت زمان یک ماه از مجموعه شریف پلاس جمع آوری شده است.

دیوار زباله به مرور زمان تکمیل شده و تعداد تقریبی پانصد تا ششصد قطعه پسماند #پلاستیکی، روزانه به طرح اضافه خواهد شد.

 دیوار زباله طرحی است برای پرسیدن به یک پرسش: "بدون اصلاح روند فعلی، ارتفاع این دیوار به کجا خواهد رسید؟"

منبع عکس ها: ویدا قاسمی